www.ymjm.net > 何的组词是什么

何的组词是什么

何组词 :几何、 如何、 何处、 为何、 任何、 奈何、 何以、 何不、 何尝、 何止、 缘何、 何啻、 何须、 何等、 何况、 何必、 若何、 何谓、 何许、 何其、 何在、 无何、 何由、 何所、 何独、 公何、 何日、 何已、 何道、 谁何、 何、 何意、 阮何、 亦何、 何那、 何物、 何适、 何居、 何粉、 苏何 望采纳

何如 hé rú 何以 hé yǐ 何尝 hé cháng 何为 hé wéi 何况 hé kuàng 何其 hé qí 何妨 hé fáng 何堪 hé kān 何当 hé dāng 何谓 hé wèi 何曾 hé zēng 何必 hé bì 何许 hé xǔ 何若 hé ruò 何似 hé sì 何奈 hé nài 何由 hé yóu 何乃 hé nǎi 何事 hé shì 何苦 hé kǔ 何期 hé qī 何遽 hé jù 何须 hé xū 何等 hé děng 何所 hé suǒ 何有 hé yǒu 何啻 hé chì 何处 hé chǔ 何止 hé zhǐ 何则 hé zé

“何”的组词有:1、奈何[ nài hé ]:1.怎么办 2.惩治;对付2、今夕何夕[ jīn xī hé xī ]:今夜是何夜?多用作赞叹语.指此是良辰.3、无可奈何[ wú kě nài hé ]:奈何:如何,怎么办. 指感到没有办法,只有这样了.4、何处[ hé chù ]:哪里,什么

何字组词有哪些词语. :几何、 如何、 何处、 为何、 任何、 奈何、 何以、 何尝、 何不、 何止

何hé①疑问代词.a)什么:~人丨~物丨~事.b)哪里:~往丨从~而来

几何、如何、为何何处、何尝、何必奈何、何况、何须谈何容易、无可奈何、曾几何时何去何从、无论如何、何足挂齿

何 拼 音 hé hè hē 部 首 亻 笔 画 7 五 行 木 繁 体 何 五 笔 WSKG 生词本 基本释义 详细释义 [ hé ]1.疑问代词(a.什么,如“~人?”b.为什么,如“~必如此?”c.哪样,怎样,如“~不?”“~如?”d.哪里,如“~往?”e.发表反问,如“~乐而不为?”).2.副词,多么:~其壮哉!3.姓.[ hè ] 古同“荷”,担.[ hē ] 古同“呵”,谴责.

何必何况何时何处何苦几何为何

何必hébì[be not necessary;there is no need;why] 反问的语气表示不必何必去那么早何不hébù[why not] 为什么不用反问语气,表示应该或可以你何不大胆试一试何曾hécéng[never] 反问表示未曾你何曾想到他今天会成为总统?何尝hécháng[

几何、何处、如何、为何、何不、缘何、何尝、奈何、无何、何须、若何、何况、何止、何必、何已、谁何、公何、何道、何日、那何、何、何伤、何适、何谈、何渠、突何、何粉、何为、徒何、何人、何时、何极、伊于何底、何颜以堪、有何面目、何氏三高、非欧几何、何见之晚、人何以堪、出何典记、不奈之何、何德堪之、夫复何求、何以可能、何以为生、何以言勇、几何中心、心归何处、何其幸哉、几何原理、一何至此、不亡何待、夫复何言、今昔何昔、无论何时、更待何时、何患无辞、弋者何篡、何足道哉、何去何从、何必讨好、出何经典、何者、何殊、何事、亡何、何常、何罗、何缘、三何

网站地图

All rights reserved Powered by www.ymjm.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ymjm.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com